Polityka prywatności

Polityka Prywatności Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska

Karolina Jetz-Kaczorowska i prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska
Szanując Państwa prawa i respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., zobowiązujemy się do zapewnienia należytej ochrony Państwa danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do całokształtu działalności prowadzonej przez firmę “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska, w tym do działalności prowadzonej za pośrednictwem portali internetowych:

https://leoproduction.p

http://leoproduction.shoplo.com/

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa Danych jest: Karolina Jetz-Kaczorowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska,  ul Krucza 12/29, 53-411 Wrocław. REGON 022526363, NIP 8982209101.
W celu skontaktowania się z Administratorem danych należy:
– wysłać e-mail na adres: Leoproduction.pl@gmail.com lub
– wysłać list na adres: ul Krucza 12/29, 53-411 Wrocław.

 

II. DEFINICJE:
Dane – dane osobowe, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Przetwarzanie Danych – wszystkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych, przykładowo ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, zapisywanie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.
Wydawnictwo – Administrator, tj. Karoliana Jetz-Kaczorowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska

 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH:
Firma “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przetwarza Państwa Dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska  z Klientem,.
Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Firmy “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Firma może przetwarzać Państwa Dane w przypadku wystąpienia sporu między Państwem a Firmą “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska  w celu jego rozwiązania, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Przetwarzanie w związku ze sprzedażą książek, Książek PDF lub Audiobooków, płyt CD, DVD, plików audio, plików.
W przypadku zawarcia z Państwem umowy sprzedaży książek, Książek PDF, Audiobooków, płyt CD, DVD, plików audio oraz plików przetwarzamy Państwa Dane w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla Firmy “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska  dodatkowe obowiązki prawne (np. w kwestiach podatkowych), Firma “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przetwarza Państwa Dane w celu wykonania tych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO.
Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO – możemy przetwarzać Państwa Dane w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego z Państwem zarówno ze strony Firmy  “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska jak i firm kurierskich.
Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Firma “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska może przetwarzać Państwa Dane w przypadku wystąpienia sporu między Państwem a Firmą “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska w celu jego rozwiązania, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Przetwarzanie w związku z prowadzeniem stron internetowych:
W przypadku zawarcia z Państwem umowy prenumeraty czasopism za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy Państwa Dane w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska dodatkowe obowiązki prawne (np. w kwestiach podatkowych), “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przetwarza Państwa Dane w celu wykonania tych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1c) RODO.
Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO możemy gromadzić i analizować Dane zbierane podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych, aby usprawnić ich funkcjonowanie i lepiej dopasować do potrzeb użytkowników. Ponadto przetwarzamy Państwa dane podane w momencie rejestracji konta na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia korzystania z niego.
Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty
e-mail:
Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Leoproduction”NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeśli kontaktujecie się Państwo z “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Państwa Dane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji;
Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:
Na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO – możemy przetwarzać Państwa Dane w następujących sytuacjach:
w celach marketingu bezpośredniego produktów Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska wykonywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie;
w celu wysyłki newslettera.
Ze względu na prawnie uzasadnione interesy Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – możemy przetwarzać Państwa Dane w celach marketingu bezpośredniego produktów Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska wykonywanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilu na portalu Facebook:
Ze względu na prawnie uzasadnione interesy “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – możemy przetwarzać Państwa dane zgromadzone na profilu “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na Facebooku w celu zapewnienia funkcjonowania tego profilu (w szczególności, aby informować użytkowników o publikacjach “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska, organizowanych przez nas wydarzeniach i promocjach, jak również o wydarzeniach w których uczestniczymy) oraz nawiązywania interakcji z Państwem.

 

IV. INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH:
Przetwarzanie w związku ze sprzedażą książek, Książek PDF, Audiobooków, płyt CD, DVD, plików audio oraz plików:
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak zawierają Państwo z “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska umowę sprzedaży książek, Książek PDF, Audiobooków, płyt CD, DVD, plików audio oraz plików, podanie Danych będzie niezbędne, aby “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska mogła ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich Danych jak imię i nazwisko, adres, NIP, a w przypadku chęci otrzymywania faktur w formie elektronicznej, także adres e-mail.
Jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przetwarza numer telefonu, aby ułatwić wzajemny kontakt i w celu przekazania tych informacji firmom kurierskim.
Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej:
W przypadku składania zamówień na książki, Książki PDF, Audiobooki, płyt CD, DVD, pliki audio oraz pliki: za pośrednictwem strony internetowej, podanie Państwa danych takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny jest niezbędne aby dostarczyć Państwu zamówienie. Jeśli Państwo chcą, mogą również przekazać “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska swój numer telefonu, aby przekazać go kurierowi i ułatwić wzajemny kontakt.
W przypadku wizyt na stronie internetowej Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przetwarzanie Państwa danych, takich jak adres IP jest niezbędne, aby korzystać z tej strony.
Ponadto w przypadku założenia konta na naszej stronie internetowej, przetwarzanie Państwa danych takich jak nazwa użytkownika, hasło, imię i nazwisko są niezbędne w celu jego założenia i prowadzenia.
Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-mail:
W przypadku kontaktu z “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Państwa Danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, by “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska mogła prowadzić z Państwem korespondencję.
Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:
Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
Jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, Państwa adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Państwu informacji marketingowych drogą elektroniczną.
W przypadku wysyłki newslettera podanie Państwa adresu e-mail jest konieczne, abyś móc taki newsletter otrzymywać.
Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilu na portalu Facebook:
W przypadku wizyty na portalu Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska na Facebooku Państwa imię i nazwisko, a także wizerunek mogą być przetwarzane w celu prowadzenia profilu, aby móc informować użytkowników o publikacjach Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska, organizowanych przez nas wydarzeniach i promocjach, jak również o wydarzeniach w których uczestniczymy. Ponadto Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przetwarza dane aby móc kontaktować się z użytkownikami.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Państwa Dane będą przechowywane przez Wydawnictwo przez następujące okresy:
w przypadku Danych niezbędnych do realizacji danej umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny (np. do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych);
w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, Dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
w przypadku Danych, dla których podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska, Dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:
interesy Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska przeważają nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będą przetwarzane pomimo wniesienia sprzeciwu, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania;
Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska potrzebuje Państwa Danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku Dane będą przetwarzane pomimo wniesienia sprzeciwu, lecz nie dłużej niż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

 

VI. PAŃSTWA PRAWA:
W związku z przetwarzaniem przez Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska Państwa Danych, przysługują Państwu następujące prawa:
Prawo dostępu do Danych;
Prawo do sprostowania Danych;
Prawo do usunięcia Danych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
Prawo do przenoszenia Danych;
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych, jakiej nam Państwo udzielili (skorzystanie przez Państwa z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Państwa Danych.
Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska dokonuje ze względu na swoje prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska nie będzie mogło dalej przetwarzać Państwa Danych, chyba że ważne, prawnie uzasadnione interesy Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska będą przeważać w konkretnym przypadku nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska będzie potrzebować Państwa Danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska może przekazywać Państwa Dane osobowe:
podmiotom świadczącym Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska usługi w zakresie księgowości i informatyki;
podmiotom świadczącym Leoproduction “NUN” Karolina Jetz-Kaczorowska usługi hostingu;
radcom prawnym i adwokatom, z którymi współpracujemy;
podmiotom odpowiedzialnym za dostawę książek, Książek PDF, Audiobooków, płyt CD, DVD, plików audio oraz plików.